Tutkimus

UBI (UrBan Interactions) -ohjelma tutkii erityisesti urbaania tietojenkäsittelyä (engl. urban computing), eli kaupunkitilan, ihmisen, tietotekniikan ja informaation välistä vuorovaikutusta.

Vaikka jokapaikan tietotekniikan tutkimusta on tehty jo pidempään, tietotekniikan soveltamista kaupunkiympäristöissä systemaattisesti tarkasteleva urbaanin tietojenkäsittelyn tutkimus on suhteellisen nuorta. Tämä monitieteellinen tutkimus rakentuu tietojenkäsittely- ja insinööritieteiden lisäksi myös muun muassa arkkitehtuurin, mediatieteiden, taiteen, muotoilun, antropologian, psykologian, sosiologian, taloustieteiden ja yhteiskuntatieteiden varaan.

Urbaanin tietojenkäsittelyn merkityksen kasvun selittävät kaupungistuminen ja tietotekniikan yleistyminen. YK:n mukaan jo 75% kehittyneiden maiden väestöstä ja puolet koko maailman ihmisistä asuu tällä hetkellä kaupungeissa ja kaupunkilaisväestön suhteellinen osuus kasvaa koko ajan. Samaan aikaan tietotekniikkaa otetaan käyttöön eri muodoissa. Esimerkiksi EU:n keskimääräinen matkapuhelinpenetraatio vuonna 2007 oli 112%. Bluetooth SIG:n mukaan vuoden 2007 loppuun mennessä, eli kymmenen vuotta Bluetooth-teknologian lanseerauksen jälkeen, 1.5 miljardia Bluetooth-radiota oli otettu käyttöön erilaisissa laitteissa. Intelin mukaan uusi langattoman lähiverkon tukiasema otetaan käyttöön joka neljäs sekunti. Suuria julkisia näyttöjä asennetaan sekä ulko- että sisätiloihin informatiivista ja kaupallista multimediaviestintää varten. Erilaisia sensoreita, esimerkiksi täsmäsääasemia, valvontakameroita ja liikennelaskureita, on kaupunkitilassa alati kasvava määrä.

UBI-ohjelma käsittää tällä hetkellä neljä osaprojektia:

  • RealUbi-projektin päätavoite on luoda UBI Open Urban Service Network (OUSN) -palvelualusta ja kehittää sen käytettävyyttä prototyyppipalvelujen avulla. Ubiikin Oulun monet erilaiset tietojenkäsittelyresurssit on järjestetty UBI Middlewareksi kutsutun välikerrosohjelmiston avulla.
  • UbiCity-projekti rakentaa Oulun ydinkeskustaan uutta tietoteknistä infrastruktuuria, eli suuria julkisia näyttöjä ja heterogeenisen sensoriverkon.
  • UbiGo-projekti toimii stimuloivana ja koordinoivana rajapintana pk-yritysten osallistumiselle UBI-ohjelmaan omalla osaamisellaan.
  • UBI Anthropos -hanke on mukana luomassa käyttäjäystävällistä ubiikkia kaupunkia. Hankkeessa tarkastellaan erilaisten ihmisten tapoja omaksua ja käyttää uutta ubiikkia tietotekniikkaa, kuten Oulun keskustaan asennettuja UBI-pisteitä ja monipuolisia sensoriverkkoja. Hankkeessa selvitetään, millaisia asenteita kaupunkilaisilla ja kaupungissa vierailevilla on uutta teknologiaa kohtaan ja millaisia merkityksiä ja toiveita he siihen liittävät. Hankkeessa tutkitaan myös sitä, miten käyttäjien ikä, sukupuoli, koulutus, työllistyminen ja asuinpaikka vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa ja tarpeisiinsa käyttää ja hyödyntää jokapaikan tietotekniikkaa. Hankkeen vastuullisena johtajana toimii kulttuuriantropologian professori (ma.) Taina Kinnunen.

  • Vuonna 2009 päättynyt UbiLife-projekti tutki ja kehitti uuden tietotekniikan mahdollistamia sovelluksia kolmesta eri näkökulmasta. Teknologialähtöinen tutkimuskomponentti kehitti uusia teknologioita, jotka loivat pohjaa uusille sovelluksille. Sovellusaluelähtöinen ’living lab’ –tutkimuskomponentti keskittyi ubiikin kaupungin innovatiivisten palveluiden kehittämiseen ja koestamiseen aidossa käyttöympäristössä todellisten loppukäyttäjien kanssa. Arvonluontia tutkiva komponentti puolestaan analysoi kuluttajakäyttäytymistä, arvoverkostojen muodostumista ja prosessien uudistamista ubiikissa kaupungissa. Projektissa tuotettujen ohjelmistojen lähdekoodit ovat saatavilla sivuiltamme.

UBI-ohjelma yhdistää arvokkaalla tavalla yliopistojen tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän. UBI-ohjelman tutkijat ovat tähän mennessä tuottaneet noin viitisenkymmentä kansainvälistä tieteellistä julkaisua, niistä monet alan johtavissa kansainvälisissä konferensseissa. Tutkimuksen rinnalla UBI-ohjelma tekee merkittävän kontribuution oululaiseen kaupunkitilaan. Tutkimuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän yhdistämisessä Oulun kaupungilla on avainrooli UBI-ohjelman osarahoittajana ja osatoteuttajana.